ការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីផលប៉ះពាល់អំពើពុករលួយនិងយន្តការនៃការផ្តល់ព័ត៌ មានស្តីពីករណីអំពើពុករលួយ
Friday, 17 June 2011 , សរសេរដោយ​ « CISA »   

សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​សុចរិត​ភាព ​និង​គណ​នេយ្យ​ភាព​​​​​​សង្គម​នឹង​ធ្វើ​យុទ្ធនា​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស្តី​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​អំពើ​ពុក​រលួយ​និង​យន្ត​ការ​នៃ​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ករណី​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​តាម​ខេត្ត​ក្រុង​ចំនួន​ ៣ ​រួម​មាន ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់ ​និង​ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ ​នា​ដើម​ខែ ​កក្តដា ​ដល់​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ ​២០១១​។ ដូចនេះ ​សម្ព័ន្ធ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​មាន​ការ​សហ​ការ​ល្អ ​ជា​មួយ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ ​អាជ្ញា​ធរ​មូល​ដ្ឋាន ​និង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ផង​ដែរ​ ដើម្បី​ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ទាំង​អស់​គ្នា ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​កម្ពុជា។